ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางปวีณา ปิ่นทอง
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : ค.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ระดับเหรียญทองแดง14 กันยายน 2561
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น15 กันยายน 2566
2รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น15 กันยายน 2566
3รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น15 กันยายน 2566
4รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น31 สิงหาคม 2566
5รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น31 สิงหาคม 2566
6รางวัลระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น19 สิงหาคม 2566
7รางวัลระดับเหรียญทองแดง การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์19 สิงหาคม 2566
8รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (MEP Open House)18 สิงหาคม 2566
9ครูผู้มีส่วนร่วมและสนับสนุนทีมธุรกิจ "โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์"11 มิถุนายน 2566
10รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์5 กุมภาพันธ์ 2566
11รางวัลระดับเหรียญทอง23 กันยายน 2565
12รางวัลเหรียญทองแดง20 สิงหาคม 2565
13รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ BCG20 สิงหาคม 2565
14รางวัลเหรียญเงิน25 พฤศจิกายน 2564
15รางวัลเหรียญเงิน21 ธันวาคม 2561
16รางวัลเหรียญทอง13 ธันวาคม 2560
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1Health in Global Warming : สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน23 พฤษภาคม 2566
2สิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Environment 4.021 พฤษภาคม 2566
3ส่งเสริมศักยภาพการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)15 พฤษภาคม 2566
4โครงการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน8 เมษายน 2566
5ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว31 มีนาคม 2565
6การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด19 กุมภาพันธ์ 2565
7วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) รุ่นที่ 111 กุมภาพันธ์ 2565
8การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด สพฐ.15 สิงหาคม 2564
9ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์4 สิงหาคม 2564
10การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์6 มิถุนายน 2564
11การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่นที่3)4 เมษายน 2564
12การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 724 มิถุนายน 2563
13การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 216 มิถุนายน 2563
14การอบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์21 กรกฎาคม 2562
15การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย30 เมษายน 2561
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์30 เมษายน 2565
2การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น26 สิงหาคม 2561
3การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.024 กันยายน 2560
4การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2117 กันยายน 2560
5การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น28 เมษายน 2560
6การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย21 เมษายน 2560
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล