ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางพิลาวัลย์ อยู่สุข
โรงเรียน : หนองบัวพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลคนดีศรีป่าคา9 พฤษภาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คลิปวีดิโอสั้นตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย (คปภ.)8 กันยายน 2566
2รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คลิปวีดิโอสั้รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย7 กันยายน 2566
3รางวัลชนะเลิศระดับภาค (เชียงใหม่) คลิปวีดิโอสั้นตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย (คปภ.)27 กรกฎาคม 2566
4รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด คลิปวีดิโอสั้นตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย (คปภ.)19 กรกฎาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะในการจัดการศึกษา 28 ธันวาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล