ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายมนตรี ฆ้องเดช
โรงเรียน : หนองบัวพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • S.S.A.T.C
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : บริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นครูผู้สอนดีเด่น16 มกราคม 2561
  2ครูผู้สอนดีเด่น16 มกราคม 2561
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1- ม.37 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ (PA)3 ตุลาคม 2564
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ (MI) และ (PLC)18 มกราคม 2563
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ15 สิงหาคม 2561
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตร เทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร5 สิงหาคม 2561
  2อบรมหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 324 กันยายน 2560
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล