ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางนริศรา กิติวงค์
โรงเรียน : หนองบัวพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-323 ธันวาคม 2562
2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-37 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)26 กันยายน 2563
2ชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คลิปสั้น) "ต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตในรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563" ประเภททีม ระกับมัธยมศึกษาตอนปลาย24 สิงหาคม 2563
3โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา คือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม26 มิถุนายน 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1Next Normal Education Reimagined การบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา10 กันยายน 2565
2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย27 กันยายน 2564
3การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพคุณครู25 กันยายน 2564
4ประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"27 สิงหาคม 2564
5การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู ในหัวข้อ การจัด กิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน20 พฤษภาคม 2564
6การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 7 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-36 มิถุนายน 2564
2การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ5 พฤศจิกายน 2563
3การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 กันยายน 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล