ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี (นักเรียนทุนคุรุทายาทมัธยมรุ่นที่ 1 เกียรตินิยมอันดับ 1)
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เคมี
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1วิทยากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเคมี) CSSS-STEM Model และถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ของครูผู้ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 พร้อมโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรา25 มีนาคม 2567
2วิทยากรของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการอบรม โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อ ส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 หรือวันอาทิตย์ที่ 2423 มีนาคม 2567
3รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ระดับครูอาจารย์ โครงการธรรมทางก้าวหน้า ครั้งที่ 41 24 กุมภาพันธ์ 2567
4วิทยากรในเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ในหัวข้อ เรื่อง "การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค BANI World"18 กุมภาพันธ์ 2567
5รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรร23 มกราคม 2567
6รางวัลเหรียญทอง เหรียญทอง(OBEC AWARDS)ระดับภาคชาติ (ลำดับที่ 3) ผลการประกวดรางวัลหน่วยงาน หรือผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARD) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม11 กันยายน 2566
7กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 กุมภาพันธ์ 2566
8วิทยากรสาขาเคมี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน (เครือข่ายรร.มหิดลวิทยานุสรณ์) เนื้อหาเคมีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256528 ตุลาคม 2565
9รางวัลออกแบบกิจกรรมเชิงบูรณาการ S-T-E-A-M ดีเด่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนแบบนำเสนอด้วยโปสเตอร์23 ตุลาคม 2565
10ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ26 สิงหาคม 2565
11วิทยากรสาขาเคมี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน (เครือข่ายรร.มหิดลวิทยานุสรณ์) เนื้อหาเคมีภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 256518 มิถุนายน 2565
12เป็นครูต้นแบบที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ ๙”21 พฤษภาคม 2565
13ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนพัฒนาสื่อนวัตกรรม จำนวน 35,000 บาทแล้วนำสื่อนวัตกรรมไปนำเสนอสื่อการสอน Web Application เรื่อง Carbon footprint เพื่อเป็นสื่อต้นแบบให้กับครูทั่วประเทศ นำเสนอแบบ Online และ Onsite1 พฤษภาคม 2565
14รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ18 เมษายน 2565
15ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 25641 เมษายน 2564
16ครูคุรุสภา ระดับดีเด่น ระดับประเทศ 16 มกราคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การแข่งขัน ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง31 สิงหาคม 2566
2แข่งขันตอบปัญหา(อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 สิงหาคม 2566
3ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 19 ได้แก่ นายชวกร ศรีเริญ ชั้น ม.6/1022 พฤษภาคม 2566
4ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงานในงานประชุมวิชาการเคมีนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงงานเคมีย่อส่วน)20 มีนาคม 2566
5ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมรอบสุดท้ายในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST Awards 2022 ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย เพื่อคัดไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการด้านเคมีนานาชาติ25 พฤศจิกายน 2565
6รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง ถังดักไขมันโดยใช้แกนข้าวโพดและขุยมะพร้าว (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน) 4 พฤศจิกายน 2565
7รางวัลชมเชย ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง เครื่องอัดกระป๋อง (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน)4 พฤศจิกายน 2565
8รางวัลชมเชย ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง นวัตกรรมถังอัดจะรีไซเคิล (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน)4 พฤศจิกายน 2565
9รางวัลชมเชยรางวัลชมเชย ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง เครื่องทำปุ๋ยหมักอย่างง่าย สะดวกฉับไว ทันใจ รวดเร็ว (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน)4 พฤศจิกายน 2565
10รางวัลชมเชย ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง ถังหมักแก๊สชีวภาพ ขนาดพกพา (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน)4 พฤศจิกายน 2565
11รางวัลชมเชย ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง นวัตกรรมกระดาษและเปลือกผลไม้ (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน)4 พฤศจิกายน 2565
12ครูที่ปรึกษาประจำทีมรางวัลชมเชย อันดับ2 ระดับมัธยมศึกษา โครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ โทษของกัญชาและยาเสพติด24 ตุลาคม 2565
13รางวัลเหรียญทอง ที่ปรึกษาโครงงาน การแข่งขันการประกวดโครงงานสะตีมศึกษา(Student STEAM project Contest)-แบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบ Website เรื่อง Magnetic Stirrer ที่ควบคุมด้วย Smartphone23 ตุลาคม 2565
14รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษา การแข่งขันการประกวดกิจกรรม STEM talk ระดับ ม.ปลาย หัวข้อ พลังงานสะอาดมีความจำเป็นอย่างไรและทำไมเยาวชนต้องรู้เรื่องนี้ 23 ตุลาคม 2565
15รางวัลเหรียญเงิน ครูที่ปรึกษา การแข่งขันการประกวดกิจกรรม STEM talk ระดับ ม.ปลาย หัวข้อ ทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับชีวิตวิถีถัดไป23 ตุลาคม 2565
16ได้รับคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ งานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1626 สิงหาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมออนไลน์ (Online) Google Meet “ด้านทักษะการเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Google Site และ Canva27 มีนาคม 2566
2การพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และการพัฒนาวีดีทัศน์ผลงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 และว 15/2565 11 กุมภาพันธ์ 2566
3การสร้างสื่อสำหรับครูในยุค New Normal ด้วยโปรแกรม Canva 15 พฤศจิกายน 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมออนไลน์ดารจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online For7 กุมภาพันธ์ 2565
2หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร6 มิถุนายน 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1อากาศเป็นพิษ ชีวิตจะสั้น เรามาช่วยกันร่วมปลูกต้นไม้ (คลิปรณรงค์ปลูกป่าในการประกวดคลิปสั้น Tiktok รางวัลชมเชย)13 มีนาคม 2566
2ร่วมใจรักษา รู้ค่าป่า (คลิปรณรงค์ปลูกป่า ในการประกวดคลิปสั้น Tiktok รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2)13 มีนาคม 2566
3การทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย (ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ (จากสมาคมเคมีและห้องเรียนเคมีดาว)13 มีนาคม 2566
4ทะเลกรดและสารละลายบัฟเฟอร์ในน้ำทะเล13 มีนาคม 2566
5การทดเลองเคมีแบบย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและห้องเรียนเคมีดาว13 มีนาคม 2566
6ถังขยะอัดจะรีไซเคิล13 มีนาคม 2566
7นำเสนอเพื่อรับรางวัลคุรุสภาระดับชาติ ของครูรัตนาพรรณ ปี256113 มีนาคม 2566
8รายการวิทยุ เช้านี้ที่น่าน 2 เม ย 64 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครูหนูนา(สัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนดีเด่น)13 มีนาคม 2566
9รายงานวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด13 มีนาคม 2566