ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายดาวี ตันเวียง
โรงเรียน : เมืองยมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เป็นวิทยากร การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คอมพิวเตอร์
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 256611 กันยายน 2566
  2เกียรติบัตร3 กุมภาพันธ์ 2566
  3การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ1 กันยายน 2563
  4การจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆให้ได้ใจนักเรียน ระดับ ม.ปลาย 26 สิงหาคม 2561
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ได้รับรางวัล_สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The best Safety Practice ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 25664 สิงหาคม 2566
  2ได้รับรางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี ปีงบประมาณ 25664 สิงหาคม 2566
  3ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
  4ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
  5โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ31 มกราคม 2566
  6โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 256525 สิงหาคม 2565
  7โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 16 กันยายน 2563
  8ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 256325 สิงหาคม 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้าน STEM & Coding 25 พฤษภาคม 2566
  2พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมินและวิะีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)26 ตุลาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 1 กันยายน 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล