ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
โรงเรียน : เมืองยมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ปวค.วทบ. 4 ปี
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน3 มิติ (3D) ชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 3 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน3 มิติ (3D) ชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 3 กุมภาพันธ์ 2566
2รางวัลระดับเหรียญทองแดง การรแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น12 กันยายน 2563
3รางวัลระดับเหรียญทองแดง การรแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย12 กันยายน 2563
4รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.37 กันยายน 2562
5เหรียญทอง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท สามมิติ(3D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 - ม.37 กันยายน 2562
6รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 - ม.37 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ได้รับรางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี ปีงบประมาณ 25664 กันยายน 2566
2ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
3โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ31 มกราคม 2566
4โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 25658 มีนาคม 0575
5ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 25636 มีนาคม 0575
6โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 7 มีนาคม 0566
7โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 25636 มีนาคม 0565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เน้นทางอาชีพน STEM & Coding 12 มิถุนายน 2566
2การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)26 พฤษภาคม 2566
3การเรียนe-Learning เงินทองต้องวางแผน7 มกราคม 2566
4อบรม เรื่องการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 17 กันยายน 2565
5การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ28 กันยายน 2564
6การส่งเสริมศักยภาพคุณครู กิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 1 25 กันยายน 2564
7วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 25 กันยายน 2564
8ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย 25 กันยายน 2564
9การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโดแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
10การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์20 พฤษภาคม 2564
11การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน19 พฤษภาคม 2564
12การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และ ห้องเรียนออนไลน์ 218 พฤษภาคม 2564
13พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ18 สิงหาคม 2563
14หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง18 สิงหาคม 2563
15การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน17 สิงหาคม 2563
16โรงเรียนคุณธรรม สพฐ13 สิงหาคม 2563
17การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่13 สิงหาคม 2563
18การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบเพื่อการวัดและประเมินผลผู้เรียน12 สิงหาคม 2563
19ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร12 สิงหาคม 2563
20ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน7 พฤษภาคม 2563
21ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ประจำปี 25628 ตุลาคม 2562
22ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
23ประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และทักษะ PLC ร่วมกับ KM6 ตุลาคม 2562
24ประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา4 ตุลาคม 2562
25ค่ายอบรมครูแกนนำเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ Cass Start สำหรับการวิจัย 22 กันยายน 2562
26การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ13 สิงหาคม 2562
27อบรมทางไกล การจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ28 มิถุนายน 2562
28การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา26 เมษายน 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล