ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด
โรงเรียน : เมืองยมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ชีววิทยาศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1_ผลการคัดเลือกนวัตกรรม-วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices)กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2566 (1) ระดับดีมาก รองชนะเลิศอันดับที่ 3 18 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.312 กันยายน 2563
2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.612 กันยายน 2563
3รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.37 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ได้รับรางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี ปีงบประมาณ 25664 สิงหาคม 2566
2ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู21 พฤษภาคม 2564
2อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน”13 กุมภาพันธ์ 2564
3อบรมหลักสูตร การเข้าใจสื่อดิจิทัลระดับต้น17 สิงหาคม 2563
4คำศัพท์เกี่ยวกับระบบ E – MAIL 15 สิงหาคม 2563
5คำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์15 สิงหาคม 2563
6อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา15 สิงหาคม 2563
7การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน14 สิงหาคม 2563
8ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)8 ตุลาคม 2562
9ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
10ประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนำทักษะการคิดวิเครำะห์ คิดสังเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM ตามกิจกรรม ในสัญญาโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา6 ตุลาคม 2562
11ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา4 ตุลาคม 2562
12อบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับการทำโครงงานฐานวิจัย22 กันยายน 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-628 มิถุนายน 2563
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-323 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล