ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย
โรงเรียน : เมืองยมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผลการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) ระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์18 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย6 สิงหาคม 2565
2ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย6 สิงหาคม 2565
3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.65 กันยายน 2562
4ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับชั้น ม.4 – ม.6 5 กันยายน 2562
5ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 5 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ได้รับรางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี ปีงบประมาณ 25664 สิงหาคม 2566
2ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
3โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ31 มกราคม 2566
4โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 256525 สิงหาคม 2565
5โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 16 กันยายน 2563
6ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 256325 สิงหาคม 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)26 พฤษภาคม 2566
2การประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 3 มีนาคม 2566
3การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคนิคการให้คำปรึกษา เชิงจิตวิทยา สำหรับครูยุคดิจิทัล15 ธันวาคม 2565
4การประมินผล การพัฒนางานตามข้อตกลงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ว9/25644 ตุลาคม 2565
5การประชุมปฏิบัติการการจัดโครงการ (อสศม.) เพื่อรองรับ การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพเพื่อรองรับ การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ แบบ Hybrid Education6 กันยายน 2565
6การเตรียมงานการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดน่าน6 สิงหาคม 2565
7การพัฒนากระบวนการจีดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศตวรรษที่ 21 สไตล์ครูเอมอร11 มิถุนายน 2565
8ออกแบบชีวิตที่ใช่ ด้วยแนวคิด Designing Your Life19 ธันวาคม 2564
9หยุดการกลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง หยุดสร้างความเกลียดชังในสังคม15 ธันวาคม 2564
10Competency - Based Learning เสริมสร้างสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2114 ธันวาคม 2564
11Growth Mindset : The New Psychology of Success สะท้อนกรอบความคิด พิชิตความสำเร็จ21 พฤศจิกายน 2564
12โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบกับผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 256515 พฤศจิกายน 2564
13How To Kru Online เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 2114 พฤศจิกายน 2564
14การชี้แจงการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบชิงทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม18 กันยายน 2564
15พีไอเอ็ม การเรียนรู้จากประสบการณืจริง สร้างนักจัดการมืออาชีพและผู้ประกอบการ5 กันยายน 2564
16การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว ยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ30 สิงหาคม 2564
17การพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวทางออนไลน์โครงการพัฒนาศูนย์แนะแนว ยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ30 สิงหาคม 2564
18การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
1910 สมุนไพรพื้นบ้านต้านโควิด 1922 พฤษภาคม 2564
20กาพย์เห่เรือเครื่องคาวหวาน20 พฤษภาคม 2564
21นิทรรศการเทิดพระเกียรติแบบออนไลน์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์19 พฤษภาคม 2564
22อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา19 กันยายน 2563
23อบรมออนไลน์หลักสูตร “การนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”13 สิงหาคม 2563
24อบรมออนไลน์หลักสูตร “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน”13 สิงหาคม 2563
25อบรมออนไลน์หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน”8 สิงหาคม 2563
26อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล12 กรกฎาคม 2563
27อบรมออนไลน์หลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV5 กรกฎาคม 2563
28อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7 – 9 Teacher (C4T – 8 )29 มิถุนายน 2563
29การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “การประกันคุณภารการศึกษา”10 มิถุนายน 2563
30การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English2 มิถุนายน 2563
31การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุกรม 13 พฤษภาคม 2563
32การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนเต็ม 13 พฤษภาคม 2563
33การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 7 พฤษภาคม 2563
34ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 เมษายน 2563
35อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 โรงเรียน18 กุมภาพันธ์ 2563
36การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเล่นเอแม็ท สำหรับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน3 พฤศจิกายน 2562
37การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
38การประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM 6 ตุลาคม 2562
39การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) ประจำปี 25625 ตุลาคม 2562
40การประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา4 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล