ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางชนกนันท์ คำจิตร
โรงเรียน : เมืองยมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (คณะกรรมการำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา)
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น 927 ค่ายลูกเสือสุเทพ เชียงใหม่ (ATC)
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกาา 256615 กันยายน 2566
  2เกียรติบัตร เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-35 กุมภาพันธ์ 2566
  3รางวัลเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมพินิจวรรณคดีมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 5 สิงหาคม 2565
  4รางวัลเหรียญเงิน เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรม วรรรกรรมพิจารณ์มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 5 สิงหาคม 2565
  5รางวัลเหรียญเงิน เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการเขียนเรียงความมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 5 สิงหาคม 2565
  6รางวัล"ครูดีศรี สพม. น่าน" ประจำปีการศึกษา 256416 มกราคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับม.ต้น งานศิลปหตถกรรมนักเรียนครั้งที่71 ปีการศึกษา256615 กันยายน 2566
  2ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  3ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับม.ปลาย งานศิลปหตถกรรมนักเรียนครั้งที่71 ปีการศึกษา256615 กันยายน 2566
  4ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  5ผลการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) ระดับดี รองชนะเลิศอันดับที่ 318 สิงหาคม 2566
  6รางวัลเหรียญเงิน เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการเขียนเรียงความมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 5 สิงหาคม 2565
  7รางวัลเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมพินิจวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 5 สิงหาคม 2565
  8รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 5 สิงหาคม 2565
  9เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นม.1-ม.323 ธันวาคม 2562
  10เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นม.1-ม.323 ธันวาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ได้รับรางวัล_สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The best Safety Practice ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 25664 สิงหาคม 2566
  2ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
  3โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ31 มกราคม 2566
  4โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 256525 สิงหาคม 2565
  5รางวัลระดับเหรียญทอง ระะบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก 256325 สิงหาคม 2565
  6โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 256315 ธันวาคม 2563
  7โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 0 0000
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ประชุมออนไลน์คณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 11 กันยายน 2566
  2ประชุมออนไลน์เรื่องปรึกษาการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566ศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย15 สิงหาคม 2566
  3อบรมออนไลน์ เรื่อง การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) เพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา5 กรกฎาคม 2566
  4ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.พ.7/ก.ค.ศ.16 การเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน256630 มิถุนายน 2566
  5ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการด้วยระลลคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. ระดับ SCQA23 พฤษภาคม 2566
  6ประชุม เรื่อง ชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน19 มีนาคม 2566
  7ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 25653 กุมภาพันธ์ 2566
  8ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคลโดยดำเนินการจัดทำข้อมูลในแฟ้มกพ.7 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน6 มกราคม 2566
  9อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงใน การพัฒนางาน (PA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ ร..ร.ท่าวังผาฯ12 พฤศจิกายน 2565
  10อบรมการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการ Active Learning 15 กันยายน 2565
  11ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 256524 มิถุนายน 2565
  12ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลจัดทำข้อมูล (กพ.7) ให้สมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน กลุ่มงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 มิถุนายน 2565
  13ประชุม เรื่องการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ของกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน11 พฤษภาคม 2565
  14ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคลให้สมบูรณ์และถูกต้อง (กพ.7) กลุ่มงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน2 พฤษภาคม 2565
  15อบรม เรื่องการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ของกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน29 เมษายน 2565
  16การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 6 เมษายน 2565
  17การอบรมออนไลน์ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของสถาบันภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 เมษายน 2565
  18เข้าร่วมประชุมผ่าน Application line กลุ่ม SPM NAN Big Data เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งาน SPM NAN Big Data และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปัญหาต่าง ๆ จากทุกโรงเรียน 24 มกราคม 2565
  19การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนออนไลน์29 สิงหาคม 2564
  20ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.3 กุมภาพันธ์ 2564
  21ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET กลุ่มสาระภาษาไทย8 ตุลาคม 2562
  22การขับโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมการพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
  2การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement: PA)26 ตุลาคม 2564
  3การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  4หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลว. 5 กค.2560 19 มิถุนายน 2564
  5กติกา เทคนิคและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับครูอาจารย์และนักเรียน17 พฤศจิกายน 2562
  6หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทยสอนอย่างไรให้น่าเรียน14 กรกฎาคม 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล