ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางมณทิรา จำรูญ
โรงเรียน : เมืองยมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน4 กุมภาพันธ์ 2566
2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมพินิจวรรณคดีมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 5 สิงหาคม 2565
3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง วรรณกรรมพิจารณ์มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 5 สิงหาคม 2565
4ครูดีศรี สพม.น่าน ประจำปีการศึกษา 256416 มกราคม 2565
5นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020" ระดับ Bronze ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย3 กรกฎาคม 2563
6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย23 ธันวาคม 2562
7ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 256212 มิถุนายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมพินิจวรรณคดีมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
2รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
3รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน4 กุมภาพันธ์ 2565
4รางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย - เทิดไท้จอมราชันย์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โครงการเปิดบ้านภาษาไทย : รู้จัก เข้าใจ ก้าวไปด้วยกัน 27 สิงหาคม 2563
5รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 7 กันยายน 2562
6รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-ม.37 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ31 มกราคม 2566
2โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 256525 สิงหาคม 2565
3ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 25636 มีนาคม 0575
4โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 7 มีนาคม 0566
5โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 25636 มีนาคม 0565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)26 พฤษภาคม 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาาน โดยคณะทำงาน PA Support Team12 พฤศจิกายน 2565
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training15 กันยายน 2565
4การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น (Online)18 มิถุนายน 2565
5การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)26 ตุลาคม 2564
6แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ28 กันยายน 2564
7การพัฒนาครูในศตวรรษ ๒๑29 สิงหาคม 2564
8ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณของส่วนราชการ16 พฤษภาคม 2564
9การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่14 สิงหาคม 2563
10การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV5 กรกฎาคม 2563
11อบรมหลักสูตร "กติกา เทคนิค และวิธีการแข่งขัน การต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำหับครู อาจารย์ และนักเรียน"17 พฤศจิกายน 2562
12ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒10 ตุลาคม 2562
13อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๔7 ตุลาคม 2562
14อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๔7 ตุลาคม 2562
15อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี ๒๕๖๒5 ตุลาคม 2562
16อบรมหลักสูตร "หลักภาษาไทย : สอนอย่างไรให้น่าเรียน14 กรกฎาคม 2562
17อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย17 มกราคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
2อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล