ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ลำแพน ตนะทิพย์
โรงเรียน : เมืองยมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา พ.ศ.2565
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ผลการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) ระดับดีมาก รองชนะเลิศอันดับที่ 3 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ18 สิงหาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ได้รับรางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี ปีงบประมาณ 25664 สิงหาคม 2566
  2ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
  3โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ31 มกราคม 2566
  4โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 256525 สิงหาคม 2565
  5ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 25636 มีนาคม 0575
  6โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 7 มีนาคม 0566
  7โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 25636 มีนาคม 0565
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการบริหารงบประมาฯของสถานศึกษาสพม.น่าน ประจำปีงบประมาณ 26725 มีนาคม 2567
  2การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)26 พฤษภาคม 2566
  3พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางา (Performance Agreement :PA)26 ตุลาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล