ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางมนัญญา ไชยสลี
โรงเรียน : เมืองยมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามมัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 2/2558
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 2022 NANMEEBOOK READING CLUB31 มกราคม 2566
  2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  4รางวัลนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020" ระดับ Bronze ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ3 กรกฎาคม 2563
  5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4-65 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  2รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  3รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4-65 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี4 สิงหาคม 2566
  2ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
  3โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ31 มกราคม 2566
  4โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 256525 สิงหาคม 2565
  5รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับดีเด่น19 กันยายน 2563
  6รางวัลระดับเหรียญทอง ระะบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก 25636 มีนาคม 0575
  7โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 7 มีนาคม 0566
  8โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 25636 มีนาคม 0565
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา: การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"31 สิงหาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มัธยมศึกษาน่าน บูรณาการเชื่อมโยงความปลอดภัยในทุกมิติ “สุขภาพจิตดี มีวินัย ปลอดภัยทุกคน”24 กรกฎาคม 2566
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน26 พฤษภาคม 2566
  4การอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำปี 256612 พฤษภาคม 2566
  5Creating an Active Learning in English Class using PowerPoint &Classpoint 218 กุมภาพันธ์ 2566
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training15 กันยายน 2565
  7การอบรม โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 256524 มิถุนายน 2565
  8การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น (ออนไลน์)18 มิถุนายน 2565
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์23 เมษายน 2565
  10การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)14 มีนาคม 2565
  11การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 26 ตุลาคม 2564
  12การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือตอนบน 212 กันยายน 2564
  13หลักสูตรที่ 1 Next Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา10 กันยายน 2564
  14การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  15การอบรมเชิงวิชาการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 19 มิถุนายน 2564
  16การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์21 พฤษภาคม 2564
  17การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อเทคนิคและวิธีสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน21 พฤษภาคม 2564
  18การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดผลและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์21 พฤษภาคม 2564
  19การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา"ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน31 สิงหาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”30 พฤศจิกายน 2563
  2หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ16 สิงหาคม 2563
  3หลักสูตร “ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” Habitscan - Types of Learners12 เมษายน 2563
  4หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ : ระดับ ม.ต้น8 กรกฎาคม 2561
  5พัฒนาภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวด้วยระบบออนไลน์ Education First1 ธันวาคม 2560
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล