ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.สุรางคนา กาวีปลูก
โรงเรียน : เมืองยมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา พ.ศ.2565
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูฝ่ายป้องกันเมืองยมวิทยาคาร ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1ตำรวจ 1 โรงเรียน7 กันยายน 2566
  2ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
  3รางวัลเหรียญทอง เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสอ เครื่องเคียง ชั้นม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 3 กุมภาพันธ์ 2566
  4รางวัลเหรียญทอง เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้นม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 4 กุมภาพันธ์ 2566
  2รางวัลเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ได้รับรางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี ปีงบประมาณ 25664 สิงหาคม 2566
  2ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
  3โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 25658 มีนาคม 2565
  4โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ9 มีนาคม 0581
  5ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 25636 มีนาคม 0575
  6โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 7 มีนาคม 0566
  7โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 2563 รางวัลระดับดี6 มีนาคม 0565
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เน้นทางอาชีพน STEM & Coding 12 มิถุนายน 2566
  2การประชุมชี้แจงแนวการขับเคลื่อนFครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662 มิถุนายน 2566
  3การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)26 พฤษภาคม 2566
  4การอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด้กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ9 พฤษภาคม 2566
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับครูยุคดิจิทัล โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.น่าน 15 ธันวาคม 2565
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระบบดูแลช่วยเหลทือนักเรียน ดครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.น่าน2 ธันวาคม 2565
  7พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางา (Performance Agreement :PA)26 ตุลาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล