ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คอมพิวเตอร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในรายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการระหว่าง 8 เมษายน – 31 พฤษภาคม 256431 พฤษภาคม 2564
2รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีแห่งแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 16 มกราคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระบบออนไลน์ Robot Gathering Online Streaming Edition Thailand 2021 ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ร่วมกับ สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ International Robot Committee และ ภาคีเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ในประทศไทย แล26 กันยายน 2564
2เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.4-6 การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Robot Olympiad 2020 22 พฤศจิกายน 2563
3เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ รางวัลระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม 1-3 การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Romantic Olympiad 2020 22 พฤศจิกายน 2563
4เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย23 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลความพยายามยอดเยี่ยม ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระบบออนไลน์ Robot Gathering Online Streaming Edition Thailand 2021 ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ร่วมกับ สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ International Robot Committee และ ภาคีเครือข่ายด้านหุ่26 กันยายน 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด ในรูปแบบ Online หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ส10 กันยายน 2564
2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
3การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมิน ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ในรูปแบบ Online (Facebook)1 สิงหาคม 2564
4การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-KB-IDE) ระดับมัธยมศึกษา19 พฤศจิกายน 2563
5การอบรมพัฒนาครูแกนนำวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หลักสูตรที่ 213 กันยายน 2563
6การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) 18 พฤษภาคม 2563
7การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9) 17 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9)13 กันยายน 2563
2การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ KidBright-IoT รายการใช้ Fabrication Lab ภายใต้โครงการพัฒนาครูด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความ พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 7 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล