ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 9
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
  วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : เคมี
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัล สุดยอดคุณครูรักการอ่านหนังสือ E-Book กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 มกราคม 2566
  2สุดยอดนักอ่าน24 กันยายน 2564
  3รางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน16 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
  3อาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญเงิน 23 สิงหาคม 2562
  4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นม.4-ม.621 ธันวาคม 2561
  5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นม.4-ม.623 สิงหาคม 2561
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน : เคมีดาวอะคาเดมี22 มกราคม 2566
  2การเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์และการดูดาวเบื้องต้นกับนักดาราศาสตร์ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)17 มกราคม 2566
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ (สาขาวิชาเคมี)30 ตุลาคม 2565
  4วิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" 10 สิงหาคม 2565
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ (สาขาวิชาเคมี)19 มิถุนายน 2565
  6การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator)” การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 256330 มิถุนายน 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ 2 กันยายน 2565
  2การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)5 สิงหาคม 2564
  3การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning"7 กุมภาพันธ์ 2564
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ (สาขาวิชาเคมี)19 กรกฎาคม 2563
  5การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-8 Teacher (C4T-8)16 พฤษภาคม 2563
  6การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล