ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางวัชราพร มาลี
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • วุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • หนังสือรับรองเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูงและมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้
 • วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • วุฒิบัตรการสำเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 393
 • วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : จุลชีววิทยา
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖18 กันยายน 2562
  2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 18 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ (สาขาชีววิทยา)30 ตุลาคม 2565
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ (สาขาชีววิทยา)19 มิถุนายน 2565
  3การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้31 พฤษภาคม 2565
  4การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 217 พฤษภาคม 2565
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม กิจกรรมที่ 10 Active Learning5 พฤษภาคม 2565
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
  7การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in Science Classroom)27 เมษายน 2565
  8การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
  9 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกบโรงเรียนเครือ่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ21 พฤศจิกายน 2564
  10เข้าร่วมการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 1627 สิงหาคม 2564
  11การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  12การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงพัฒนางาน (Performance Agreement)1 สิงหาคม 2564
  13การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกบโรงเรียนเครือ่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ 18 กรกฎาคม 2564
  14การอบรมโครงกสารพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมการพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2111 กรกฎาคม 2564
  15การอบรม การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” รหัสหลักสูตร CSE-Elearning.OBEC : 012895128 กุมภาพันธ์ 2564
  16การอบรมตามโครงการครูสู่มาตรฐานสากล “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)”17 พฤศจิกายน 2563
  17การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะสำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2 สิงหาคม 2563
  18การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Facillitator) การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม ประจำปี 256330 กรกฎาคม 2563
  19การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ coding ระดับมัธยมศึกษา”20 มีนาคม 2563
  20การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 39322 กรกฎาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสหลักสูตร 6419818 พฤษภาคม 2565
  2การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รหัสหลักสูตร 6406913 พฤษภาคม 2565
  3การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รหัสหลักสูตร 6407010 พฤษภาคม 2565
  4การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รหัสหลักสูตร 640669 พฤษภาคม 2565
  5การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสหลักสูตร 641971 พฤษภาคม 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล