ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.จริยา ใจยศ
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
 • วุฒิบัตรผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่น 1690 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผินแจ่มวิชาสอน"
 • วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลสุดยอดคุณครูรักการอ่านหนังสือ E-Book กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนสา3 มกราคม 2566
  2โล่เกียรติยศ ระดับยอดเยี่ยม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น16 มกราคม 2557
  3รางวัลเกียรติยศ ระดับยอดเยี่ยม ของสหวิทยาเขตน่าน 1 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น16 มกราคม 2557
  4ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น13 กันยายน 2556
  5เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 255516 พฤศจิกายน 2555
  6รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ประเภท ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 416 พฤศจิกายน 2552
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น งานแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  2ครูฝึกสอนหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสา ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 25651 กรกฎาคม 2565
  3อาจารย์ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 256317 สิงหาคม 2563
  4ครูที่ปรึกษา แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 9)21 สิงหาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การพัฒนาในกหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.256616 เมษายน 2566
  2การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และการดูดาวเบื้องต้นกับนักดาราศาสตร์ 17 มกราคม 2566
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนืื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ30 ตุลาคม 2565
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนืื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ21 พฤศจิกายน 2564
  5การอบรมเชิงปฏฺิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  6การอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน1 สิงหาคม 2564
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนืื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ18 กรกฎาคม 2564
  8การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบโรงเรียนพื้นที่สูง 30 มิถุนายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย15 สิงหาคม 2565
  2การอบรมหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย12 กรกฎาคม 2565
  3หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 23 พฤษภาคม 2564
  4การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"28 กุมภาพันธ์ 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล