ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายวิชิต สาธร
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เคมี
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-ม.317 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานสะตีมศึกษา แบบโปสเตอร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย23 กันยายน 2565
2รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ17 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงปฏิบัติการเคมีย่อส่วน : เคมีดาวอะคาเดมี13 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล