ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายภาสกร กติยา
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 5
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ได้รับรางวัล "ครูดี/คนดี ศรีสพม.น่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย16 มกราคม 2567
  2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เดินตามเส้นและทำภารกิจ Autonomous Robot Line Following & Mission ภายใต้โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติและแข่งขันหุ่นยนต์ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 4 ภูมิภาค22 ตุลาคม 2566
  3นำเสนอผลงานทางวิชาการจัดแสดงเสนอผลงานของบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล Best โครงงานการจำแนกสมุนไพรเจ้ากรมเป๋อโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” ณ มหาวิทยาลัย9 มิถุนายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เป็นครูผู้สอน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย แข่งขันหุ่นยนต์ ซูโม่ ขนาด 500 g (เด็กชาย Chayanin bunman นักเรียนโรงเรียนสา)26 กุมภาพันธ์ 2567
  2ครูควบคุมทีม ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ล้อทำการกิจเกษตร การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย นิทรรศการเรียนดีมีความสุข กับ 10 นวัตกรรมสร้างสรรค์เยาวชนไทย ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256723 กุมภาพันธ์ 2567
  3เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  4เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  5เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  6เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (RoV) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  7เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  8เป็นครูผู้ดูแล/ผู้จัดการทีม โรงเรียนสา ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ESPORT TOURNAMENT รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV) ณ โรงแรมบ้านไทยบุทีค กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 27 สิงหาคม 256627 สิงหาคม 2566
  9ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Enhance Line Follower Robot มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์ และวิทยาศาสตร์อากาศยาน MITR PHOL KRABYAI RATCHABURI GRAND ROBOTICS CHAMPIONSHIP 2023 ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเทคบาลตำบ4 มิถุนายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ผ่านการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานหุ่นยนต์ในระบบบอัตโนมัติ22 ตุลาคม 2566
  2เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.25666 มิถุนายน 2566
  3การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 118 พฤษภาคม 2564
  4การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 418 พฤษภาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Basic Digital Competency) ด้วยระบบ e-Learning25 ธันวาคม 2566
  2ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับกลาง (Intermediate Digital Competency) ด้วยระบบ e-Learning25 ธันวาคม 2566
  3ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับสูง (Advanced Digital Competency) ด้วยระบบ e-Learning25 ธันวาคม 2566
  4ได้ผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรโปรแกรม Canva4 กรกฎาคม 2566
  5ผ่านการทดสอบวัดความรู้ (ด้วยระบบออนไลน์) เรื่องการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน วPA4 กรกฎาคม 2566
  6ผ่านการทดสอบวัดความรู้ (ด้วยระบบออนไลน์) เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม3 กรกฎาคม 2566
  7เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถะนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
  8เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ประจำปีการศึกษา 256629 พฤษภาคม 2566
  9ได้ผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรระเบียบ การลาของข้าราชการ พ.ศ.255510 พฤษภาคม 2566
  10เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน 10 พฤษภาคม 2566
  11ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบออนไลน์9 พฤษภาคม 2566
  12ได้ผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการพัฒนาตนเองตามาตรฐานวิชาชีพครู9 พฤษภาคม 2566
  13ได้ผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรความรู้ความเข้าใจความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน (Cyber Security Fundomentals)9 พฤษภาคม 2566
  14ได้ผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาวินัยมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ2 พฤษภาคม 2566
  15ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการส่งต่อความช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา2 พฤษภาคม 2566
  16ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยระบบ e-Learning9 ตุลาคม 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1นวัตกรรมและสื่อการสอน10 กันยายน 2566