ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ชีววิทยา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)19 มกราคม 2565
2ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"16 มกราคม 2565
3อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
4อบรมออนไลน์โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตามข้อตกลงใน การพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT)1 สิงหาคม 2564
5ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
6การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันและการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์20 พฤษภาคม 2564
7การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และ ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน19 พฤษภาคม 2564
8อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 218 พฤษภาคม 2564
9อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์ และ การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก17 พฤษภาคม 2564
10ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564(รูปแบบออนไลน์)16 มกราคม 2564
11การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ประจำปีการศึกษา 256317 พฤศจิกายน 2563
12ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตร Lateral Thinking for Problem Solving7 กันยายน 2563
13ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 216 กันยายน 2563
14การอบรมเชิงปฎิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18ทักษะ สำหรับการสอน IS2 สิงหาคม 2563
15อบรมการลดปัญหาหมอกควัน ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม30 มิถุนายน 2563
16อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(Covid -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication1 มีนาคม 2564
2อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”2 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล