ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางลัดดาวัลย์ ปินตา
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
 • ได้สำเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 457 ระหว่างวันที่ 4-ุ6 มิถุนายน 2564
 • วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : การวัดผลการศึกษา - คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 " พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"16 มกราคม 2565
  2ได้รับรางวัล สุดยอดนักอ่าน ประเภทครู กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดมีชีวิต ( ห้องสมุดสีเขียว ) ประจำปีการศึกษา 2564 24 กันยายน 2564
  3รางวัลจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการ นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสา20 กุมภาพันธ์ 2563
  4คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ19th NANMEEBOOKS READING CLUBในการส่งเสริมเยาวชนให้เป็น Active Citizen31 มกราคม 2563
  5ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 18 กันยายน 2562
  6รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีแห่งแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาท ระดับชาติ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 16 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมิน ระดับดีเด่น ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำเดือนกันยายน 256430 กันยายน 2564
  2ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมิน ระดับดีเด่น ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำเดือน สิงหาคม 256431 สิงหาคม 2564
  3ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100 % ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา25639 กันยายน 2563
  4เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3726 กรกฎาคม 2563
  5เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3726 มิถุนายน 2563
  6รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท ) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6918 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.256516 มกราคม 2565
  2ได้ผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยทางการศึกษา1 กันยายน 2564
  3การอบรมโครงการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)5 สิงหาคม 2564
  4การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครู ให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2111 กรกฎาคม 2564
  5ได้สำเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 4576 มิถุนายน 2564
  6การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา“การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”25 กุมภาพันธ์ 2564
  7อบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ2 สิงหาคม 2563
  8การอบรม “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google application” 28 เมษายน 2563
  9การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการคุมสอบ15 เมษายน 2563
  10การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและCoding ระดับชั้นมัธยมศึกษา”20 มีนาคม 2563
  11การอบรมเชิงปฎิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา " เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู"22 ธันวาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายใน การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ21 พฤศจิกายน 2564
  2เข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่ การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.3 กันยายน 2564
  3หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า Online Training for Middle School Mathematics Teachers: Delivery with tiny cost31 สิงหาคม 2564
  4การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 28 สิงหาคม 2564
  5การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9)”25 พฤษภาคม 2563
  6การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)”10 พฤษภาคม 2563
  7การอบรมหลักสูตร การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว 11 พฤษภาคม 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล