ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.เบญจพร นามแก้ว
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 301
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การสอนคณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1สุดยอดนักอ่าน ประเภท ครู กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดมีชีวิต(ห้องสมุดสีเขียว) ประจำปีการศึกษา 256424 กันยายน 2564
  2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตกรรม 256312 กันยายน 2563
  3เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 % ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25639 กันยายน 2563
  4ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์)26 มิถุนายน 2563
  5ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา (วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)12 พฤษภาคม 2563
  6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกาา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256217 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง24 มิถุนายน 2564
  2รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง25 สิงหาคม 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1วิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์19 ธันวาคม 2564
  2สำเร็จการศึกษาผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (KPI e-Learning)"ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย" ประจำปีพุทธศักราช 25647 ตุลาคม 2564
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) 14 กันยายน 2564
  4การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียนความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)29 สิงหาคม 2564
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  6ร่วมตั้งใจมั่นมอบของขวัญสู่แผ่นดิน ผ่านการปลูก รักษา และปักหมุดแห่งความดีตามโครงการ "ล้านต้นบนแผ่นดิน" สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย13 กรกฎาคม 2564
  7การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล ในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว2111 กรกฎาคม 2564
  8วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์7 มีนาคม 2564
  9ผู้ช่วยวิทยากรกิจกรรมตามโครงการเวทคณิตคิดเลขเร็ว 14 กุมภาพันธ์ 2564
  10การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 17 พฤศจิกายน 2563
  11การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ2 สิงหาคม 2563
  12คณะกรรมการโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี25 กรกฎาคม 2563
  13การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  14วิทยากรการอบรมโครงการ A-MATH (เกมต่อเลขคำนวณ) ค่ายคณิตศาสตร์ 15 ธันวาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต (คณิตศาสตร์)28 กันยายน 2563
  2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9) 25 พฤษภาคม 2563
  3อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) 12 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล