ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางมธุละดา วีระพันธ์
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 5
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยาประยุกต์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก : -
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด (จังหวัดน่าน) ระดับครูอาจารย์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 388 กุมภาพันธ์ 2563
2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 -ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคดนโลยี ของนักเรียน21 ธันวาคม 2561
3รางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการประกวด Oral Presentation ประเภท ครู "ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมน้อย ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 256112 กันยายน 2561
4ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1- ม.323 สิงหาคม 2561
5รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด (จังหวัดน่าน) ระดับครูอาจารย์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 361 มีนาคม 2561
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในสัปดาห์วันอนันทมหิดลประจำปี 256420 มิถุนายน 2564
2เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในสัปดาห์วันอนันทมหิดลประจำปี 256420 มิถุนายน 2564
3เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในสัปดาห์วันอนันทมหิดลประจำปี 256420 มิถุนายน 2564
4เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในสัปดาห์วันอนันทมหิดลประจำปี 256420 มิถุนายน 2564
5นายชวศิลป์ เต็งไตรรัตน์ ได้เข้าแข่งขันรอบเจียรไนเพชร การแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี1 กันยายน 2562
6นายธราเทพ เทพอาจ ได้เข้าแข่งขันรอบเจียรไนเพชร การแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี1 กันยายน 2562
7นายสุรยุทธ์ บุณยเวทย์ ได้เข้าแข่งขันรอบเจียรไนเพชร การแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี1 กันยายน 2562
8รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 256121 ธันวาคม 2561
9รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 256121 ธันวาคม 2561
10รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 256121 ธันวาคม 2561
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1สอนอย่างไรให้คิดเป็น...มุ่งพัฒนา ทักษะ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1)22 มกราคม 2565
2การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ใช้ได้ทุกวิชา22 มกราคม 2565
3กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 256516 มกราคม 2565
4การอบรม Online หลักสูตร สนุกกับ (การสอน) โครงงานวิทยาศาสตร์8 มกราคม 2565
5การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ทั้งระบบในสถานศึกษา รุ่นที่ 3/2564 6 พฤศจิกายน 2564
6การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ทั้งระบบในสถานศึกษา รุ่นที่ 2/256430 ตุลาคม 2564
7โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) "เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง"10 ตุลาคม 2564
8การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 2423 เมษายน 2564
9กิจกรรมเสวนา "คุรุสภา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว"9 ตุลาคม 2563
10หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 2110 มิถุนายน 2563
11การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
12การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)28 มีนาคม 2563
13การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-1927 มีนาคม 2563
14กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethic in Professional Learning Community : E-PLC)27 มีนาคม 2563
15การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy26 มีนาคม 2563
16หลักสูตรสำหรับข้าราชการ25 ตุลาคม 2562
17การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ บทเรียนเบื้องต้น20 พฤษภาคม 2562
18ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอากาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" 19 พฤษภาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา13 กันยายน 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1ชุุดกิจกรรมการเรียนรู้ไดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (7 - E Learning Cycle) หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 4 เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ24 มกราคม 2565