ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.หทัยกาญจน์ อินบุญมา
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ได้
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง
 • ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • อาสาสมัครกาชาดผู้ร่วมขับเคลี่อนแก้ไขปัญหาภาษาไทย ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้วยโอกาสร่วมกับสภากาชาด ในโครงการลมหายใจของชุมชน
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การสอนคณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา27 พฤศจิกายน 2566
  2สุดยอดนักอ่านประเภทครู10 กรกฎาคม 2566
  3ครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 %7 กรกฎาคม 2566
  4วิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" 28 พฤษภาคม 2566
  5วิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมอบรมจริยธรรมประจำสัปดาห์ กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา31 มีนาคม 2566
  6สุดยอดนักอ่าน ประเภทครู24 กันยายน 2564
  7ล้านต้นบนแผ่นดิน13 กรกฎาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทออทิสติก รุ่นการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  2ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  3มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2562 สูงกว่าระดับประเทศ1วิชา26 มิถุนายน 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1ผ่านการอบรม โครงการหยุดการกลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง หยุดสร้างความเกลียดชังในสังคม16 ธันวาคม 2566
  2ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) ตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ ปีงบประมาณ 256723 ตุลาคม 2566
  3ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR27 สิงหาคม 2566
  4ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR9 กรกฎาคม 2566
  5ผ่านการอบรม เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  6การจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) อย่างไรให้มีคุณภาพ22 เมษายน 2566
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารโรงเรียน (e-school)30 มีนาคม 2566
  8แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ28 กันยายน 2564
  9แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ28 กันยายน 2564
  10ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่215 กันยายน 2564
  11โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนิสิต3 กันยายน 2564
  12โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศ.ธ. 0206.3/ว2111 กรกฎาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล