ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางรัตนา เนตรใส
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
 • วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รุ่นที่ 95
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1อาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 25654 มกราคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาลม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา16 กันยายน 2566
  2โล่รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด13 กันยายน 2566
  3ใบประกาซเกียรติคุณ ลมหายใจของชุมชน "กาชาดหัวใจครู" เพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้13 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ประชุปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดภาคเหนือ 1 ตุลาคม 2564
  2เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 4576 มิถุนายน 2564
  3ผ่านการอบรมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา(หลักสูตรทบทวนการเรียนการสอนยุวกาชาด)3 มิถุนายน 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล