ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางวัชรีพร จิตอารีย์
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่น 457วันที่ 4-6 มิถุนายน 2564
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา (วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)26 มิถุนายน 2563
  2เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์)26 มิถุนายน 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ครูทีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100 %9 กันยายน 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2 สิงหาคม 2564
  2อบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลความรู้ทางวิชาการ18 กรกฎาคม 2564
  3การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียนที่สนุกและใช้งานได้ทันที12 พฤษภาคม 2564
  4การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์10 พฤษภาคม 2564
  5วินัยและจรรยาข้าราชการ9 พฤษภาคม 2564
  6โควิด 19 และระบาดวิทยา18 เมษายน 2564
  7ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล18 เมษายน 2564
  8การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษา”20 มีนาคม 2564
  9วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ7 มีนาคม 2564
  10ผู้ช่วยวิทยากรกิจกรรมตามโครงการเวทคณิตคิดเลขเร็ว14 กุมภาพันธ์ 2564
  11อบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล " การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)17 พฤศจิกายน 2563
  12การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google application27 เมษายน 2563
  13เป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย “Beginning Special Class” ปีการศึกษา 256210 เมษายน 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 28 สิงหาคม 2564
  2การอบรมครูหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9 Teacher (C4T-8)30 พฤษภาคม 2564
  3โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 6203728 เมษายน 2564
  4การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning27 เมษายน 2564
  5การอบรมครูหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)30 พฤษภาคม 2563
  6การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  7เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว11 พฤษภาคม 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล