ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายเกษมศานต์ กาวิชัย
โรงเรียน : มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • คุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญ (S.W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ผู้ช่วยผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จังหวัดน่าน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" จังหวัดกาญจนบุรี23 สิงหาคม 2566
  2ผู้ช่วยผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จังหวัดน่าน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 4723 มกราคม 2565
  3สุดยอดนักอ่าน ประเภทครู กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดมีชีวิต (ห้องสมุดสีเขียว) ประจำปีการศึกษา 256424 กันยายน 2564
  4ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน16 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ช่วยผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จังหวัดน่าน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" จังหวัดกาญจนบุรี23 สิงหาคม 2566
  2ชนะเลิศ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นน้ำหนัก 85 กก. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 256630 มิถุนายน 2566
  3ผู้ช่วยผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จังหวัดน่าน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3710 สิงหาคม 2565
  4โรงเรียนสา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (คณิตศาสตร์))26 มิถุนายน 2563
  5โรงเรียนสา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา (ภาษาไทย,คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์))26 มิถุนายน 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3/5 ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมิน ระดับดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 256430 กันยายน 2564
  2ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3/5 ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมิน ระดับดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 256431 สิงหาคม 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน"22 มีนาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพโดยใช้กระบวนการ Active Learning18 มกราคม 2566
  3ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา9 กันยายน 2565
  4ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการบริหารสถานศึกษา9 กันยายน 2565
  5เข้าอบรมค่าย ICT เรื่อง ออกแบบกราฟฟิกด้วยโปรแกรม CANVA และเรียนรู้การใช้บอร์ด Kidbright ในระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติ27 สิงหาคม 2565
  6เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (The time machine 2022)18 สิงหาคม 2565
  7ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา4 มิถุนายน 2565
  8แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต20 สิงหาคม 2564
  9โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด13 สิงหาคม 2564
  10วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย6 สิงหาคม 2564
  11บทบาทครูในการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 2114 ธันวาคม 2561
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา4 มิถุนายน 2565
  2ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา20 สิงหาคม 2564
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 8 สิงหาคม 2564
  4การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน19 มีนาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 325 มกราคม 2565