ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ระดับชั้น ม.1-ม.6 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย16 กันยายน 2566
2เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP มัธยมศึกษาตอนต้น16 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์รายวิชา CMU: CMU018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication22 กุมภาพันธ์ 2564
2การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์ CMU: CMU012 การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ Graphic Design Crash Course29 มกราคม 2564
3การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล6 เมษายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)30 มิถุนายน 2563
2การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙)30 มิถุนายน 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล