ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.นลัทพร ปวงไชยา
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • สำเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๕๗
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วัดผล-คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ค.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  2อบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ ผ่านระบบออนไลน์11 สิงหาคม 2564
  3อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ18 กรกฎาคม 2564
  4อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-325 พฤษภาคม 2563
  5อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-310 พฤษภาคม 2563
  6อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  7อบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว 11 พฤษภาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมหลักสูตรครูกับการเรียนรู้เพศศึกษา"การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learningเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"31 มีนาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล