ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.สิริวลี พิลา
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
 • อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 393
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนความรู้แก่ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ตามโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 4 กรกฎาคม 2566
  2ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน จำนวน 6 ชั่วโมง สหวิทยาเขตเวียงป้อ1 กรกฎาคม 2566
  3เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 25662 มิถุนายน 2566
  4เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ประจำปีการศึกษา 2566 28 พฤษภาคม 2566
  5วิทยากรการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 พฤษภาคม 2566
  6อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน จำนวน 6 ชั่วโมง สหวิทยาเขตเวียงป้อ10 พฤษภาคม 2566
  7อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารโรงเรียน (e-school) 13 เมษายน 2565
  8การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ“การส่งเสริมศักยภาพครู” กิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 1 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 256427 พฤศจิกายน 2564
  9ผ่านการทดสอบวัดความรู้วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง26 พฤศจิกายน 2564
  10ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อโซเชียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อโซเยลมีเดีย เครือข่ายกระทิงแดงทาโร่26 พฤศจิกายน 2564
  11ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 สิงหาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 สิงหาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล