ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสารวุฒิทางลูกเสือ นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว (BTC)
 • เอกสารวุฒิทางลูกเสือ นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว (ATC)
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : พธ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : การสอนภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่21 สิงหาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
  2วิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ประจำปีการศึกษา 256628 พฤษภาคม 2566
  3อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน 10 พฤษภาคม 2566
  4วิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมอบรมจริยธรรมประจำสัปดาห์ กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา ประจำปีการศึกษา 256631 มีนาคม 2566
  5การอบรมโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)"17 พฤศจิกายน 2563
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษา"20 มีนาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ25 มกราคม 2565
  2เว็บไซต์ครูโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว25 มกราคม 2565