ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางนฤตยา อะทะยศ
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ั้ชั้นสูง
 • ได้สำเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดรุ่นที่ 457
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ได้รับรางวัล สุดยอดนักอ่านประเภท ครู24 กันยายน 2564
  2ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมการแข่งขันออกแบบปกหนังสือรักการอ่านประเภทคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา12 มีนาคม 2564
  3รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข16 มกราคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านDigital Literacy ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์15 พฤศจิกายน 2564
  2การสร้างชุมนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)17 พฤศจิกายน 2563
  3หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 2119 ตุลาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์24 พฤศจิกายน 2564
  2ผ่านการอบรมเิงปฎิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA(Performance Appraisal)21 ตุลาคม 2564
  3เทคโนโลยีการสร้างสื่อดิจิทัล16 สิงหาคม 2564
  4การรู้เท่าทันสื่อ16 สิงหาคม 2564
  5ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก.ค.ศ.กำหนดตามหนังสือก.ค.ศ.ที่ศธ0206.3/ว2111 กรกฎาคม 2564
  6ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความรู้ในเรื่อง ประวัติลูกเสือโลก2 กุมภาพันธ์ 2564
  7Phrasal Verbs in English(กริยาวลีในภาษาอังกฤษ)17 มกราคม 2564
  8ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่อง ห้องสมุดประชาชน3 มกราคม 2564
  9การอบรมความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเราด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์12 ธันวาคม 2563
  10การอบรมการนำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community)สู่การปฎิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยากรโดย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 217 พฤศจิกายน 2563
  11การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านDigital Literacy ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์15 พฤศจิกายน 2563
  12ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตรทักษะครูในศตวรรษที่ 2119 ตุลาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล