ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอทิตยา ปิมปา
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก : ไม่มี
วิชาเอก ปริญญาเอก : ไม่มี
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลอาสาสมัครฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งมูลนิธิเอเอฟเอส AFS Hosting Center Outstanding Volunteer of the Year 201929 พฤษภาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 256217 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบบริหารโรงเรียน ( E-school)30 มีนาคม 2566
4อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “ การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”23 กุมภาพันธ์ 2564
5อบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)17 พฤศจิกายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล