ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ญาดา กาป้อง
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ศิลปกรรม
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : จิตวิทยาและการแนะแนว
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา19 กันยายน 2563
2นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็ฯเลิศ best practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020 ระดับ Golg3 กรกฎาคม 2563
3ครูดีเด่น4 กุมภาพันธ์ 2561
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% ตามนโยบายของ สพฐ. ปีการศึกษา 25639 กันยายน 2563
2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 218 กันยายน 2562
3ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 256016 มกราคม 2561
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน16 มกราคม 2562
2ครูดีปูชนียบุคคล ปีการศึกษา 25609 กันยายน 2560
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต3 ธันวาคม 2564
2กิจกรรใพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวทางออนไลน์ โครงการพัฒนาศูนย์แนะแนวยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ30 สิงหาคม 2564
3การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว ยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ30 สิงหาคม 2564
4โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมือสู่การเป็นครูยุคใหม่21 สิงหาคม 2564
5พีไอเอ็ม การเรียนรู้จากประสบการจริง เปืดประตูการศึกษาจากวิกฤติโควิด-1914 สิงหาคม 2564
6Basic English Conversation in Daily Life28 เมษายน 2564
7โครงการ บ.พ.รวมพลังสร้างสรรค์ต้านภัยโควิด 19 25 เมษายน 2564
8หลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน25 เมษายน 2564
9การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การใช้งานGoogle Classroom เพื่อพัฒนาการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์24 เมษายน 2564
10การทดสอบความรู้เบื้องต้น แนะแนวการศึกษา22 เมษายน 2564
11การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไวรัส COVID-1917 เมษายน 2564
12การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไวรัส COVID-19 15 เมษายน 2564
13ค่ายพัฒนาศักยภาพคุณครูแกนนำชุมชนนักเรียนทุนยุวพัฒน์ รุ่นที่ 1 และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนในคาบกิจกรรมชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปีการศึกษา 256331 มีนาคม 2564
14หลักสูตร"ศาสตร์การให้คำปรึกษา แก่นักเรียนยุคดิจิทัล"28 มกราคม 2564
15การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา13 กันยายน 2563
16การเตรียมความพร้อมแก่แรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปีจำปีงบประมาณ 256321 สิงหาคม 2563
17การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 7 พฤษภาคม 2563
18การทดสอบความรู้พื้นฐาน วิชาศิลปศึกษา28 เมษายน 2563
19การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google application28 เมษายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 2119 สิงหาคม 2561
2กระจกส่องนิสัย หยั่งรู้จิตใต้สำนึก17 กันยายน 2560
3ค้นพบพรสรรค์ ปั้นอาชีพในฝัน16 กันยายน 2560
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล