ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางมาลี ไชยยศ
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ศิลปศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในอนาคตวิถีน่านสู่BCG16 สิงหาคม 2566
2รางวัลสุดยอดนักอ่าน ประเภทคณะครู10 กรกฎาคม 2566
3ครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%7 กรกฎาคม 2566
4ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 1923 พฤศจิกายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เหรียญทอง อันดับ2 กิจกรรมการอข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 รุ่นการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา256615 กันยายน 2566
2เหรียญทอง อันดับ3 กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม(Mixed Media)ม..1-ม.315 กันยายน 2566
3เหรียญทอง อันดับ3 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3รุ่นการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
4รางวัลเหรียญทอง อันดับ1การแข่งขันวาดภาพระบายสี เด็กเรียนรวม ประเภทออทิสติก กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกศส 256615 กันยายน 2566
5รางวัลเหรียญทอง อันดับ2 การรแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-6รุ่นการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2566ระดับสพม.น่าน15 กันยายน 2566
6รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับ APRC 2022เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์อาเซี่ยย(ASESN FESTIVL)ประจำปีการศึกษา256631 สิงหาคม 2566
7ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่54ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเนียนสีขาวมีปลการประเมิน ระดับดีมากตามโครงการสถานศึกษสสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำเดือนสิงหาคม31 สิงหาคม 2566
8รางวัลขวัญใจมหาชน(POPULAR VOTE) กิจกรรม"การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566"วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อ และสังคมน่านแบบ BCG"18 สิงหาคม 2566
9การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตหัวข้อ"วิทยาศาสตร์ในอนาคตวิถีน่านสู่BCG"16 สิงหาคม 2566
10รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)ม.1-ม.3) การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ในอนาคตวิถีน่านสู่ BCG"16 สิงหาคม 2566
11ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเนีบนสีขาวมีผลการประเมิน ระดับดีเด่น ตามโครงการสถานศึกษาสีขาง ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำเดือนกรกฎาคม256631 กรกฎาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การพัฒนา"โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for Communication))27 สิงหาคม 2566
2กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต งานสัปดาห์วิทยาซาวด์แห่งชาติ ประจำปี 256616 สิงหาคม 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผมผุ้เรียน1 กรกฎาคม 2566
4การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(ActiveLearning)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
5อบรมเทคโนโลยีการสร้างสื่อดิจิทัล3 กรกฎาคม 2564
6อบรมการพัฒนาหลักสูตรคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 2129 พฤศจิกายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล