ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายสมนึก ปินตา
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 256315 กันยายน 2563
2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 256315 กันยายน 2563
3ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.623 ธันวาคม 2562
4ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.317 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 256315 กันยายน 2563
2รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 256315 กันยายน 2563
3นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.623 ธันวาคม 2562
4ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิส อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.618 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)”17 พฤศจิกายน 2563
2การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤศจิกายน 2563
3การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ2 สิงหาคม 2563
4การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและCoding ระดับชั้นมัธยมศึกษา”20 มีนาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร”หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3”4 มิถุนายน 2563
2การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร”หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6”25 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล