ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ของตำรวจภูธรจังหวัดน่าน มีผลการปฏิบัติดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ7 กันยายน 2566
2ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ20 สิงหาคม 2566
3ได้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อง ขั้นพื้นฐาน (C-License) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 กรกฎาคม 2566
4ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปี 25651 กรกฎาคม 2565
5เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประเภทครูผู้สอน1 กรกฎาคม 2565
6ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท16 มกราคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมออนไลน์ หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ (ว.9-2564) 18 ธันวาคม 2564
2ความรู้และความเข้าใจ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร สู่การเป็น รด. New Gen27 พฤษภาคม 2564
3กิจกรรมและการทดสอบวัดความรู้ออนไลน์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา"26 พฤษภาคม 2564
4การเรียนรู้และทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ "พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ"12 พฤษภาคม 2564
5ประกันคุณภาพทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (Covid-19)4 พฤษภาคม 2564
6กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 256426 กุมภาพันธ์ 2564
7การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดประชาชน3 มกราคม 2564
8Sepaktakraw Refereeing Course16 พฤศจิกายน 2563
9การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2 กรกฎาคม 2563
10หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8))27 พฤษภาคม 2563
11การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าน 2016 (Covid-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
12การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์28 มีนาคม 2563
13การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษา20 มีนาคม 2563
14ค่าย "วิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม" ปีการศึกษา 256225 พฤศจิกายน 2562
15กิจกรรมค่าย "Beginning Special Class" ปีการศึกษา 256210 เมษายน 2562
16การอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ12 พฤษภาคม 2561
17เป็นวิทยากรร่วมอบรมเชิงปฏิการ "นักเรียนแกนนำอาสาจารจร"7 ธันวาคม 2553
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด11 กรกฎาคม 2564
2การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา: การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E- Learning"12 มีนาคม 2564
3การอบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate level)15 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล