ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางมณีรัตน์ ตาดี
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ลูกเสือ ATC
 • ลูกเสือ ATC1
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก : -
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1สุดยอดนักอ่านประเภทครู กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุด หนังสือดีในดวงใจประจำปีการศึกษา 256610 กรกฎาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษานักเรียน และบุคคลทั่วไปด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for ommunitycation)ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”27 สิงหาคม 2566
  2วิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการอาเซียน(ASEAN FESTIVAL)เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖8 สิงหาคม 2566
  3การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
  4วิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม”ค่ายพุทธบุตร”ปีการศึกษา 256628 พฤษภาคม 2566
  5วิทยากรการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ปีการศึกษา256620 พฤษภาคม 2566
  6การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  7อบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารการศึกษาเรื่องพุทธวิธีการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์31 กรกฎาคม 2565
  8อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุตลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต18 มิถุนายน 2565
  9วิทยากรดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา : YC (Youth Counselor)16 มิถุนายน 2565
  10อบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning”ภาษาต่างประเทศ10 มิถุนายน 2565
  11อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตรสำหรับครู “รูปแบบการสอนภาษาไทย”7 มิถุนายน 2565
  12อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุตลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่ 10 Active Learning5 พฤษภาคม 2565
  13อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุตลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning 29 เมษายน 2565
  14อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง Coaching and mentoring ตามโครงการส่งเสริมนวัตกรรมวิดิโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์29 เมษายน 2565
  15อบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)29 เมษายน 2565
  16อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุตลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
  17อบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  18อบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU (ครู) CLUB หัวข้อ เสกลูกศิษย์ให้ขยันด้วยActive learning & Growth mindset ของกิจกรรมร้อยรวมไทย สร้างสรรค์ทำดี (ออนไลน์)11 กรกฎาคม 2564
  19อบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU (ครู) CLUB หัวข้อ “ เสกลูกศิษย์ให้ขยันด้วยActive learning & Growth mindset ของกิจกรรมร้อยรวมไทย สร้างสรรค์ทำดี (ออนไลน์)11 กรกฎาคม 2564
  20อบรมครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา”การสอนเพศวิถีศึกษา7 มีนาคม 2564
  21อบรมโครงการ โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ27 มกราคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล