ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) รุ่นที่23/2554 วันที่26-29 ตุลาคม2554 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
 • เอกสาร
 • ผู้ฝึกสอนหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ประเภทยุวกาชาด ในการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนาร และยุวกาชาด ประจำปี 2565 ณ วันที่1 กค 2565
 • เกียรติบัตรอบรมโครงการเจ้าหน้าที่ ครูผู้สอนยุวกาชาดแลัผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรทบทวนการเรียนการสอนยุวกาชาด 26 พ.ค.2561
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • เกียรติบัตรอบรมโครงการเจ้าหน้าที่ ครูผู้สอนยุวกาชาดแลัผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรทบทวนการเรียนการสอนยุวกาชาด 26 พ.ค.2561
 • เอกสาร
 • ผู้ฝึกสอนหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ประเภทยุวกาชาด ในการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนาร และยุวกาชาด ประจำปี 2565 ณ วันที่1 กค 2565
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรประจำปี256627 พฤษภาคม 2566
  2วิทยกรร่วมถ่ายทอดความรู้กิจกรรมอบรมจริยธรรมประจำสัปดาห์กิจกรรมต้านทุจริตศึกษาประจำปี256531 มีนาคม 2566
  3ครูยอดนักอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียนสา ปีการศึกษา256513 กันยายน 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองเล่านิทานคุณธรรมมปลายการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี25655 สิงหาคม 2565
  2ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองเล่านิทานคุณธรรมม.ต้น การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี25655 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขและพละศึกษา งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่70ปีการศึกษา2565 ภาคเหนือจังหวัดน่าน3 กุมภาพันธ์ 2566
  2ผู้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมงานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระดับอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 256551 ธันวาคม 2565
  3คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอาเซียน กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนประจำปี256430 สิงหาคม 2564
  4วิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำปี 256331 ตุลาคม 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
  2อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน จำนวน6 ชั่วโมง10 พฤษภาคม 2566
  3อบรมเชิงปฎิบัติการออนไลน์การส่งเสริมศักยภาพครูกิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดียเครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่1มูลนิธิครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปี256426 ธันวาคม 2564
  4อบรมออนไลน์ผ่านระบบนิเทศออนไลน์เรื่องพลิกโฉมการรายงานการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนพร้อมรับPA30 สิงหาคม 2564
  5ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องอาเซียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันอาเซียนปีการศึกษา25648 สิงหาคม 2564
  6ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องอาเซียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันอาเซียนปีการศึกษา25648 สิงหาคม 2564
  7ผ่านการทดสอบออนไลน์กฎหมายในชีวิตประจำวันเนื่องในวันรพี7 สิงหาคม 2564
  8อบรมวPAพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน5 สิงหาคม 2564
  9พัฒนาตนเองและผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ95 คะแนน21 เมษายน 2564
  10ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล (Information System and Knowledge Management in the Digital Age) ในระดับ 85%20 เมษายน 2564
  11อบรมโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จำนวน 6 ชั่วโมง17 พฤศจิกายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง การพัฒนาสมรรถนะครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดตัดสินใจเชิงจริยธรรม1 มกราคม 2565
  2อบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตรระดับกลาง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ การจัดกิจกรรม ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับมัธยมศึกาาตอนต้น20 สิงหาคม 2564
  3อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระการจัดกิจกรรมจิตสาธารณตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณเชิงจริยธรรม20 สิงหาคม 2564
  4อบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร10 สิงหาคม 2564
  5อบรมปฏิบัติการหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตร “การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0” บูรณาการ ม.ต้น9 สิงหาคม 2564
  6อบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “ พัฒนาโรงเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มครบวงจรและการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการหนึ่งโรงเรียนสองระบบเป็นฐาน ( ONE SCHOOL TWO SYSTEMS - BASED MANAGEMENT APPROACH )”20 มิถุนายน 2564
  7อบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตรระดับกลาง การพัฒนาส มรรถนะครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อส่งเสริมการคิด เพื่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมระดับมัธยมศึกษาต15 พฤษภาคม 2564
  8อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย20 กุมภาพันธ์ 2564
  9อบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบE-leaming21 สิงหาคม 2562
  10การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูประจำการ(คูปองครู)8 กรกฎาคม 2561
  11ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร30 กันยายน 2560
  12อบรมการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่218 กันยายน 2560
  13อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจรการอ่านแผนที่ภูมิศาสตร์สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่2126 สิงหาคม 2560
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล