ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายมนตรี นันตา
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปืกวิชาการค่าย2 สาขาฟิสิกส์ จำนวน 4 คน30 พฤศจิกายน 2566
2รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวด "โครงงานวิทยาศาสตร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
3รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค17 สิงหาคม 2566
4รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดการนำเสนอโครงงาน สาขา ฟิสิกส์ ในการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน25 กรกฎาคม 2566
5เหรียญทองแดง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2210 พฤษภาคม 2566
6รางวัลรองชนะเลิศ​ที่2​ ระดับเหรียญทอง​ การแข่งขันฟิสิกส์​สัประยุทธ์​ครั้งที่​11​ ห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยี​และสิ่งแวดล้อม​ ​เครือข่าย​ภาคเหนือตอนบน19 กุมภาพันธ์ 2566
7รางวัลเหรียญ​เงิน​ การประกวดผลงานสิ่ง​ประดิษฐ์​ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับชั้นม.4-ม.6​3 กุมภาพันธ์ 2566
8รางวัลชมเชย สาขากายภาพ การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 256413 พฤศจิกายน 2564
9รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 18 ตุลาคม 2564
10ผ่านการคัดเลือก เพื่อไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทางดาราศาสตร์ ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น17 มีนาคม 2562
11รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน ด้านธรรมชาติวิทยาระดับนานาชาติ Global Natural History Day 2017 Global Finals (Chongqing) 19 กรกฎาคม 2560
12เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการทางดาราศาสตร์ The 19th Junior Session of Astronomical Society of Japan18 มีนาคม 2560
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม7 มกราคม 2565
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคคลาการทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)24 ตุลาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล