ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวเรณุกา ปราณีทะ
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่้อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
2วิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ประจำปีการศึกษา 256628 พฤษภาคม 2566
3การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิองรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย13 พฤษภาคม 2564
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ม.1-ม.326 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล