ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น 24/2548
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 121/2546
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่น 24/2546
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1สุดยอดนักอ่าน24 กันยายน 2564
  2จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสา ปีการศึกษา 256220 กุมภาพันธ์ 2562
  3ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท16 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งการทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตกรรม 256312 กันยายน 2563
  2ครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100% ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25639 กันยายน 2563
  3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.318 กันยายน 2562
  4ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1-ม.323 มีนาคม 2561
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมออนไลน์เรื่องอินเตอร์เน็ต30 พฤศจิกายน 2564
  2ประกันคุณภาพทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (Covid-19)4 พฤษภาคม 2564
  3กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฑบูชา ประจำปี 256426 กุมภาพันธ์ 2564
  4การอบรมออนไลน์หลักสูตรยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา)23 มกราคม 2564
  5การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC"17 พฤศจิกายน 2563
  6การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2 สิงหาคม 2563
  7ค่ายฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา21 มิถุนายน 2563
  8การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset การศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEM12 มิถุนายน 2563
  9การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภัยร้ายจากบุหรี่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง31 พฤษภาคม 2563
  10การเรียนหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ 3 ชั่วโมง เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)31 พฤษภาคม 2563
  11Listening Skill Preparation Test for CEFR 28 พฤษภาคม 2563
  12Online training : The Exam for Special Subject of Senior Scout Course Unit 1 "Hikers & Camp Manager" (English version))26 พฤษภาคม 2563
  13การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าน 2016 (Covid-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  14การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Application 28 เมษายน 2563
  15การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์28 มีนาคม 2563
  16การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning))24 พฤศจิกายน 2562
  17Communicative English and Chinese Day Camp 20191 มิถุนายน 2562
  18โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ประจำปีการศึกษา 256213 พฤษภาคม 2562
  19Gifted English Camp 2018 9 ธันวาคม 2561
  20Regional English Training Centre Project (Boot Camp)30 เมษายน 2561
  21ค่าย "Beginning Special Class" ปีการศึกษา 256111 เมษายน 2561
  22การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา7 มิถุนายน 2560
  23โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" 13 พฤษภาคม 2560
  24ค่าย "Beginning Special Class" ปีการศึกษา 256010 เมษายน 2560
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม หลักสูตรที่ 9 Active Learning10 กันยายน 2564
  2การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม หลักสูตรที่ 7 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย31 สิงหาคม 2564
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  4การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม หลักสูตรที่ 2 คุณธรรมจริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม10 สิงหาคม 2564
  5การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด11 กรกฎาคม 2564
  6การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา: การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E- Learning"2 มีนาคม 2564
  7การอบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate level)15 เมษายน 2563
  8การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศไทย 4.0 หลักสูตรระดับสูง (Advanced Level Course))15 กันยายน 2561
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล