ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายกัมพล ปิจดี
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ใบประกาศนียบัตรการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active learning1 กรกฎาคม 2566
  2การออกแบบเรียนรู้เชิงรุก Active learning เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  3การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre O-NETวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖8 ธันวาคม 2563
  4การประชุม การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 12 กรกฎาคม 2563
  5การประชุม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 24 มิถุนายน 2563
  6งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)5 มิถุนายน 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล