ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอัมพร ศรีเทพ
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • หนังสือแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(SS.W.B.)และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ทัเบียนเลขที่839/2559
 • หนังสือสำคัญแสดงการผ่านการฝึกอบรมวิชาุ้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่2/2558
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  วุฒิ ปริญญาโท : -
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก : -
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1การแข่ออกแบบปกหนังสือรักการอ่านประเภทคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในสัปดาห์ห้องสมุด “ห้องสมุดมีชีวิตวิถีใหม่”12 มีนาคม 2564
  2เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (Speech) ระดับชั้น ม.4-ม.6 3 ธันวาคม 2563
  3ครูที่ปรึกษาดีเด่นก้านการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%ตามนโยบายของสพฐ.9 กันยายน 2563
  4ครูดีเด่น รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี256223 สิงหาคม 2561
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เกียรตบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ3 ธันวาคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-317 มกราคม 2564
  2เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 6516 มกราคม 2564
  3การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)17 พฤศจิกายน 2563
  4การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)17 พฤศจิกายน 2563
  5โครงการโรงเรียนปลอดภัยในสถานศึกษา3 มิถุนายน 2563
  6หลักสูภาษาอังกฤษพื้นฐาน17 พฤษภาคม 2563
  7การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  8การสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้Google Application 28 เมษายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-317 มกราคม 2564
  2โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย3 มิถุนายน 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล