ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายชยพล รัชติวงศ์
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ดนตรีศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์การดนตรีและนาฏศิลป์
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การพัฒนาและอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งเพือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา5 สิงหาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล