ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.นภัทร เสนพงศ์
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผ่านการทดสอบวัดคสามรู้ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย29 ธันวาคม 2564
2ผ่านการทดสอบวัดคสามรู้วิชาศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง29 พฤศจิกายน 2564
3ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ“การส่งเสริมศักยภาพครู” กิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 1 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 256427 พฤศจิกายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล