ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 5/2561
 • วุฒิบัตรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 6/2561
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active) Learning) สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
  2อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน 10 พฤษภาคม 2566
  3การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต18 มิถุนายน 2565
  4การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning 5 พฤษภาคม 2565
  5การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
  6การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 8 การสอนจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
  7การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
  8อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) "ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษาสุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน"19 เมษายน 2565
  9อบรมโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2111 กรกฎาคม 2564
  10อบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” 17 พฤศจิกายน 2563
  11การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)7 พฤษภาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับปรถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
  2การอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีตามารตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ""11 มีนาคม 2565
  3อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  4อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  5การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาแบบ E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”20 เมษายน 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล