ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอรุณ กันทะขู้
โรงเรียน : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ศษ.ม
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท 3D ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
2ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท 3D ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256422 ธันวาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล