ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.จุรีย์พร ชุ่มวงศ์
โรงเรียน : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 12
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การสอนคณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลผลงานระดับดีมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การประกวดวิธีการปฎิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม(Best Practice) ประเภทครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2566 5 สิงหาคม 2566
  2รางวัลเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทครูผู้สอน การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก18 กุมภาพันธ์ 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย20 สิงหาคม 2564
  2เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น19 สิงหาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม14 มิถุนายน 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย15 พฤศจิกายน 2564
  3การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2020) รูปแบบออนไลน์14 กันยายน 2564
  4การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการตั้งโจทย์โครงงานเศรษกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้สมรรถนะ(KSA)30 กรกฎาคม 2564
  5การอบรมเชิงปฎิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนากระบวนการ Coach RBL19 มกราคม 2563
  6การอบรมเชิงปฎิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา "เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู"22 ธันวาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล